Wij zijn MrLx, wij helpen je met juridische problemen

Over MrLx

Wij zijn MrLx, wij helpen je met juridische problemen

Juridische hulp goed geregeld

Als ondernemer wil je zoveel mogelijk bezig zijn met ondernemen. Het nemen van risico’s, soms groot, soms klein, hoort bij ondernemen. Dan wil je bij juridische vraagstukken wel zeker weten dat je goed zit en er goed aan doet. Ondernemen is risico nemen, MrLx snapt dat. Toch kun je veel juridische problemen voorkomen.

 

Onze ervaring leert dat veel ondernemers pas op zoek gaan als het te laat is. Wij helpen je daarom niet alleen bij vragen. Wij helpen je juist ook om de risico’s, die je als ondernemer soms moet nemen, te beperken. Ondernemers kunnen tegen juridische vraagstukken aanlopen, bijvoorbeeld met het aannemen of juist afscheid nemen van personeel. Dat zijn zaken die je goed moet en wilt regelen. Dan is het fijn als je gebruik kunt maken van deskundige ondersteuning van ervaren juristen die je zo snel mogelijk een antwoord geven. Onze juristen geven je altijd snel en deskundig antwoord, je kunt op ons rekenen!

Bekijk de video over MrLx

Meest gezocht binnen de verschillende rechtsgebieden

 • De proeftijd in een arbeidsovereenkomst

  (Arbeidsrecht )

  Als je met een werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangaat, die langer duurt dan zes maanden en korter dan twee jaar, dan mag de proeftijd maximaal een maand duren. Ga je met de werknemer een arbeidsovereenkomst aan die langer duurt dan twee jaar, dan mag de proeftijd maximaal twee maanden duren.

 • Verhuur van bedrijfsruimte

  (Huur- en vastgoedrecht )

  Het is belangrijk om te bepalen wat voor soort bedrijfsruimte je gaat verhuren, voordat je een huurovereenkomst sluit. Er wordt namelijk onderscheid gemaakt tussen bedrijfsruimten en overige bedrijfsruimten. Met bedrijfsruimte wordt middenstandsbedrijfsruimte bedoeld, waarbij je moet denken aan bijvoorbeeld een café, een winkel of een restaurant. Onder overige bedrijfsruimte worden bedrijfsruimten als een kantoorruimte, een fabriek of een school verstaan. Een huurovereenkomst moet hierop worden afgestemd. Kijk voor de juiste huurovereenkomst bij onze documenten.

 • Algemene voorwaarden

  (Contractenrecht )

  Om op je algemene voorwaarden terug te kunnen vallen, dien je deze op de overeenkomst van toepassing te verklaren. Daarnaast moet je de algemene voorwaarden voor het sluiten van de overeenkomst aan de andere partij ter hand te stellen. Om de algemene voorwaarden van toepassing te verklaren, kun je het beste op alle prijsopgaven, offertes en opdrachtbevestigingen standaard vermelden dat hierop de algemene voorwaarden van toepassing zijn. Terhandstelling betekent dat je een exemplaar van de algemene voorwaarden aan je contractpartij moet overhandigen, voordat de overeenkomst wordt gesloten. Bij een elektronische overeenkomst, betekent dit dat je ervoor dient te zorgen dat de algemene voorwaarden in een pdf-bestand kunnen worden gedownload en kunnen worden opgeslagen. Neem voor uitzonderingen en meer informatie contact met ons op!

 • Hoe wordt je organisatie AVG-Proof?

  (AVG )

   

  1. Breng je gegevensstromen in kaart.

   

  Van wie krijg je gegevens en aan wie verstrek je gegevens, noteer dit en houd dit bij. De Format Datamap is daarvoor een handige tool.

   

  1. Beoordeel of je een Data Protection Officer dient aan te stellen.

   

  In de regel behoeft een MKB-er geen Data Protection Officer aan te stellen. Voor een verdere toelichting verwijzen we je naar de Handleiding Algemene verordening gegevensbescherming uitgegeven door het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

   

  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/01/22/handleiding-algemene-verordening-gegevensbescherming

   

  1. Bepaal de grondslag waarop je de gegevens verwerkt.

   

  Er zijn 6 grondslagen waarop persoonsgegevens mogen worden verwerkt. De grondslagen ervan vind je terug in het document Grondslagen & Doelen. Noteer ook deze gegevens in je datamap.

   

  1. Bepaal met welk doel je de gegevens verwerkt.

   

  Persoonsgegevens mogen worden verwerkt voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Noteer deze voor het overzicht ook in de datamap.

   

  1. Verwerk niet meer gegevens dan noodzakelijk voor het doel.

   

  Persoonsgegevens moeten toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Houd dus de verwerking zo minimaal mogelijk.

   

  1. Stel bewaartermijnen vast.

   

  Bepaal voor ieder (soort) persoonsgegeven een bewaartermijn en noteer deze termijnen in je datamap.

   

  1. Respecteer de rechten van degene waarvan je persoonsgegevens verwerkt.

   

  Zorg voor inzage-, wijziging-, verzet en verwijderingsprocedures, zodat je adequaat op een verzoek van een betrokkene kunt reageren.

   

  1. Wees transparant.

   

  Zorg voor een privacy statement dat eenvoudig leesbaar is voor degene waarvan je persoonsgegevens verwerkt.

   

  1. Maak duidelijke afspraken met derden.

   

  Bepaal in welke verhouding je staat tot derden en sluit indien nodig een verwerkersovereenkomst.

   

  1. Hanteer de beginselen van privacy by design en privacy by default.

   

  Gegevensbescherming door ontwerp en door standaardinstellingen is wat deze beginselen voorschrijven. Zorg er dus voor dat je je bij het ontwerp van een nieuw product nadenkt over hoe je de privacy van betrokkene het meest kunt waarborgen. Dit geldt evenzo voor je standaardinstellingen. Zorg dat je organisatie “privacyvriendelijk” wordt en blijft.

   

  1. Zorg voor adequate beveiligingsmaatregelen.

   

  Voorkom dat er persoonsgegevens op straat komen te liggen door je systemen adequaat te beveiligen met moderne technieken. Daarnaast is goed om na te denken wie binnen de organisatie toegang heeft tot welke gegevens.

   

  1. Zorg dat je weet wat je te doen staat bij een datalek.

   

  Stel een procedure meldplicht datalekken op en registreer ieder datalek in een datalekregister.

 • Hoe formuleer je een Privacy Statement?

  (AVG )

  In een Privacy Statement of Privacy Verklaring, informeer je degene van wie je persoonsgegevens verwerkt, over het “hoe en waarom” van de gegevensverwerking. Daarnaast geef je in een Privacy Statement aan hoe degene waarvan je persoonsgegevens verwerkt, zijn rechten kan uitoefenen.

  Hoe jij je Privacy Statement dient vorm te geven, hangt natuurlijk af van de vraag hoe jouw onderneming met persoonsgegevens omgaat. In een Privacy Statement probeer je in ieder geval een antwoord te geven op de volgende vragen:

   

  Welke gegevens verwerk je?

  Verwerk je alleen reguliere persoonsgegevens? Of ook gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens? En welke gegevens zijn dat dan precies?

   

  Reguliere gegevens:

  Denk hierbij aan naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum etc.

   

  Gevoelige gegevens:

  Denk hierbij aan locatiegegevens en financiële gegevens.

   

  Bijzondere gegevens:

  Denk hierbij aan ras, etnische afkomst, politieke opvatting, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens, gegevens over gezondheid, gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag en seksuele gerichtheid.

   

  Let op: het verwerken van bijzondere persoonsgegevens is in beginsel verboden! Dit geldt evenzo voor het verwerken van iemands Burgerservicenummer (BSN). Een organisatie mag het BSN alleen gebruikten indien dat wettelijk is bepaald.

   

  Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking?

  Wie is juridisch verantwoordelijk voor de gegevensverwerking? Onderneem je in de vorm van een eenmanszaak? Dan ben je persoonlijk verantwoordelijk voor de verwerking? Onderneem je vanuit een BV, dan is de BV aan te merken als “Verwerkingsverantwoordelijke” in de zin van de AVG.

   

  Waarvoor gebruik je die gegevens?

  Denk hierbij aan het aangaan/uitvoeren overeenkomst, relatiebeheer, marktonderzoek, naleven wettelijke verplichtingen en efficiënt personeelsbeheer. Met andere woorden; wat is het doel van het verzamelen van de gegevens? En is de verwerking in het kader van de AVG toegestaan.

   

  Hoelang bewaar je die gegevens?

  De bewaartermijn kan per persoonsgegeven verschillen. Voor sommige gegevens geldt een wettelijke bewaartermijn, voor andere niet en dien je zelf een termijn vast te stellen.

   

  Zorg er in ieder geval voor dat je organisatie de gegevens niet langer bewaart dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt.

   

   

  Wat gebeurt er na afloop van de bewaartermijn?

  Op dit punt informeer je degene van wie je persoonsgegevens verwerkt wat je na afloop van de bewaartermijn met de gegevens doet. Verwijder je ze? Of anonimiseer je ze? En als je de gegevens anonimiseert, hoe doe je dat dan?

   

  Deel je de gegevens met derden?

  Soms schakel je derden/partners in om bepaalde diensten te laten uitvoeren. Hierover dien je degene waarvan je persoonsgegevens verwerkt, te informeren. Bovendien dien je ervoor te zorgen dat deze derden/partners net zo zorgvuldig met de gegevens omgaan, als jij dat doet.

   

  Wat zijn de rechten van degene waarvan je gegevens verwerkt?

  Je dient degene waarvan je gegevens verwerkt te wijzen op zijn rechten, meer specifiek op de rechten van inzage, correctie, verzet en recht op overdracht. Vergeet hierbij niet te vermelden hoe deze rechten kunnen worden geëffectueerd. Met andere woorden; waar kan degene waarvan je gegevens verwerkt terecht met zijn/haar verzoeken.

   

  Een eenvoudig voorbeeld van een Privacy Statement vind je op onze website.

 • Welke verplichtingen schept de nieuwe Privacy Verordening?

  (AVG )

  Vanaf 25 mei aanstaande zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna: “AVG” in werking treden. Ingevolge de AVG dient iedere onderneming die persoonsgegevens verwerkt – en van verwerking is al heel snel sprake, denk aan: verwerking van personeelsgegevens en klantgegevens – aan te kunnen tonen dat zij de AVG naleven. Dit noemt men de verantwoordingsplicht.

  Bekijk het volledige antwoord

 • Wanneer sluit je een verwerkersovereenkomst?

  (AVG )

  Een van de verplichtingen uit de AVG is het maken van duidelijke afspraken met derden/partners waaraan je persoonsgegevens verstrekt. Jij als “Verwerkingsverantwoordelijke” mag alleen derden/partners – zogenaamde “Verwerkers” – inschakelen die afdoende garanties met betrekking tot de naleving van de AVG kunnen bieden. Garanties dienen te worden gegeven op het gebied van deskundigheid, betrouwbaarheid en informatieveiligheid. Die garanties worden vastgelegd in een zogenaamde verwerkersovereenkomst. Een Verwerker is verplicht mee te werken aan het sluiten van een verwerkersovereenkomst.

   

  Partijen bij de verwerkersovereenkomst

  De verplichting tot het sluiten van een verwerkersovereenkomst rust op de Verwerkingsverantwoordelijke. Je wordt aangemerkt als “Verwerkingsverantwoordelijke” indien jouw onderneming alleen (of samen met andere ondernemingen) het doel en de middelen vaststelt voor de verwerking. Om te bepalen wie het doel en de middelen vaststelt, dien je de vraag te beantwoorden “Waarom vindt deze verwerking plaats en wie heeft het initiatief daartoe genomen?”. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een werkgever die de gegevens van zijn medewerkers verwerkt of een vereniging die de gegevens van haar leden verwerkt. Het gaat er in ieder geval om wie daadwerkelijk de beslissingen neemt en feitelijk bepaalt wat er met de gegevens gebeurt; diegene is aan te merken als de Verwerkingsverantwoordelijke.

   

  Indien je als Verwerkingsverantwoordelijke een derde/partner inschakelt om ten behoeve van jou gegevens te verwerken, dan is deze derde/partner aan te merken als “Verwerker”. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de salarisadministrateur die ten behoeve van jouw organisatie, persoonsgegevens van jouw personeel verwerkt.

   

   

  Inhoud van de verwerkersovereenkomst

   

  In de verwerkersovereenkomst dienen de volgende onderwerpen geregeld te zijn:

   

  • het onderwerp en de duur van de verwerking;
  • de aard en het doel van de verwerking;
  • het soort persoonsgegevens en de categorieën persoonsgegevens;
  • de rechten en verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke.

   

  Daarnaast dient de Verwerker zich te verplichten om:

   

  • de persoonsgegevens alleen te verwerken op basis van schriftelijke instructies van de Verwerkingsverantwoordelijke;
  • de vertrouwelijkheid te waarborgen;
  • passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen;
  • enkel sub-verwerkers zal inzetten, mits daarvoor schriftelijke toestemming van de Verwerkingsverantwoordelijke is verkregen en mits dat met deze sub-verwerker dezelfde afspraken worden gemaakt als die gelden tussen de Verwerkingsverantwoordelijke en de Verwerker;
  • bijstand te verlenen als de betrokkene een van zijn rechten uitoefent;
  • na afloop van de verwerkingsdiensten alle persoonsgegevens wist of deze aan de Ververwerkingsverantwoordelijke terugbezorgt, en bestaande kopieën verwijdert;
  • medewerking te verlenen bij audits;
  • zonder onredelijke vertraging de Verwerkingsverantwoordelijke te informeren zodra de Verwerker kennis heeft genomen van een inbreuk in verband met persoonsgegevens.

   

  Een model Verwerkersovereenkomst vind je op onze website.

   

   

 • Aanzegtermijn bij arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

  (Arbeidsrecht )

  Als je met je werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden of langer bent aangegaan, ben je verplicht deze werknemer uiterlijk een maand, voordat de arbeidsovereenkomst afloopt, te informeren over het wel of niet verlengen hiervan. Je dient dit schriftelijk te doen. Per e-mail, sms of WhatsApp is ook toegestaan. Je moet dan wel checken of de werknemer het bericht heeft ontvangen.

 • Aanmaningen en de 14-dagenbrief

  (Incasso )

  Voordat je een vordering ter incasso uit handen geeft, moet je de debiteur aanmaningen en/of een ingebrekstelling zenden. Is de debiteur een consument, dan moet je ook een correcte 14-dagenbrief zenden. In deze brief moet het voor de debiteur duidelijk zijn dat hij de volle 14 dagen de tijd krijgt om alsnog tot betaling over te gaan.  De 14 dagen mogen daarom pas gaan lopen op de dag nadat de debiteur de brief heeft ontvangen. Kijk voor een correcte 14-dagenbrief, een aanmaning en een ingebrekestelling bij onze documenten.

Hoe kunnen we jou helpen?

Wij bieden je snel en kwalitatief een goede oplossing voor jouw juridische vragen. Wij zijn er ook voor de ondernemer die ineens geconfronteerd wordt met een juridisch probleem. Dan is het fijn als je snel kunt schakelen en niet direct naar een advocaat hoeft te gaan. Wij helpen je op weg naar de oplossing, zonder hoge kosten!

 

Daarom biedt MrLx, tegen een zeer aantrekkelijk tarief van € 149,- ex btw per jaar, ondersteuning op de belangrijkste rechtsgebieden waar jij als ondernemer mee te maken hebt. Voor dit bedrag kun je binnen deze rechtsgebieden kwalitatief goede documenten downloaden (in word formaat). Deze documenten zijn voorzien van invulvelden, waarmee je altijd een goed juridisch document hebt. Je kunt ervan op aan dat het de meest recente versies zijn, want niets is zo veranderlijk als het weer en de wet.

Vind je niet het document dat je nodig hebt, of weet je niet zeker welk document je nodig hebt? Geen probleem! Je kunt bij ons altijd je vragen stellen, we staan direct voor je klaar om je te helpen. Is het maatwerk of heb je een specialistische vraag, dan maken we een prijsafspraak en weet je meteen waar je aan toe bent. Korte vragen vallen binnen je abonnement. Je betaalt dus alleen voor de oplossing van jouw juridische vraagstuk. Dat is juridische ondersteuning volgens MrLx.

Meer informatie over MrLx

Direct aan de slag

Wij hebben een groot aanbod aan juridische documenten, opgedeeld per onderwerp. Je kunt de meest voorkomende vragen (en de oplossing) bekijken en vervolgens het document downloaden.

 • Problemen met een werknemer

  Bij geschillen en juridische procedures staan wij je daadkrachtig bij. Beter nog adviseren wij je vooraf op welke wijze afspraken en voorwaarden het best kunnen worden vastgelegd, zodat ongewenste situaties worden voorkomen. Enkele onderwerpen waarbij wij je van dienst kunnen zijn:

  • Ontslag
  • Transitievergoeding
  • Vaststellingsovereenkomst
  • Opzegtermijn
  • Ontbinding via kantonrechter
  • Ketenregeling
  • Aanzegtermijn bij niet verlengen
  • Beëindigingsovereenkomst
  Meer over Problemen met een werknemer
 • Werknemer in dienst nemen

  Bij geschillen en juridische procedures staan wij je daadkrachtig bij. Beter nog adviseren wij je vooraf op welke wijze afspraken en voorwaarden het best kunnen worden vastgelegd, zodat ongewenste situaties worden voorkomen. Enkele onderwerpen waarbij wij je van dienst kunnen zijn:

  • Arbeidsovereenkomst
   • 0-uren
   • Deeltijd
   • Thuiswerk
   • Minimum uren
   • Min max uren
   • Vrijwilliger
   • Stagiaire
  • Proeftijd
  • Bedingen
  Meer over Werknemer in dienst nemen
 • Wat moet ik schriftelijk vastleggen?

  Bij geschillen en juridische procedures staan wij je daadkrachtig bij. Beter nog adviseren wij je vooraf op welke wijze afspraken en voorwaarden het best kunnen worden vastgelegd, zodat ongewenste situaties worden voorkomen. Enkele onderwerpen waarbij wij je van dienst kunnen zijn:

  • Koopovereenkomst
  • Overeenkomst van opdracht
  • Algemene voorwaarden
  • Eigendomsvoorbehoud
  • Geldleningsovereenkomst
  • Ontbinding
  Meer over Wat moet ik schriftelijk vastleggen?
 • Ik ben gedagvaard

  Bij geschillen en juridische procedures staan wij je daadkrachtig bij. Beter nog adviseren wij je vooraf op welke wijze afspraken en voorwaarden het best kunnen worden vastgelegd, zodat ongewenste situaties worden voorkomen. Enkele onderwerpen waarbij wij je van dienst kunnen zijn:

  • Betekenen dagvaarding
  • Deurwaarder
  • Verweer voeren
  • Comparitie van partijen
  • Verstekvonnis
  • Beslaglegging
  Meer over Ik ben gedagvaard
 • Algemene voorwaarden

  Bij geschillen en juridische procedures staan wij je daadkrachtig bij. Beter nog adviseren wij je vooraf op welke wijze afspraken en voorwaarden het best kunnen worden vastgelegd, zodat ongewenste situaties worden voorkomen. Enkele onderwerpen waarbij wij je van dienst kunnen zijn:

  • Ter hand stellen
  • Van toepassing verklaren
  • Voorbeelden algemene voorwaarden
  Meer over Algemene voorwaarden
 • Overname/beëindiging onderneming

  Bij geschillen en juridische procedures staan wij je daadkrachtig bij. Beter nog adviseren wij je vooraf op welke wijze afspraken en voorwaarden het best kunnen worden vastgelegd, zodat ongewenste situaties worden voorkomen. Enkele onderwerpen waarbij wij je van dienst kunnen zijn:

  • Starten onderneming
  • Beëindigen onderneming
  • Fusie/overname
  • Zekerheid
  Meer over Overname/beëindiging onderneming
 • Huur & verhuur van ruimtes

  Bij geschillen en juridische procedures staan wij je daadkrachtig bij. Beter nog adviseren wij je vooraf op welke wijze afspraken en voorwaarden het best kunnen worden vastgelegd, zodat ongewenste situaties worden voorkomen. Enkele onderwerpen waarbij wij je van dienst kunnen zijn:

  • Huur/verhuur bedrijfsruimte
  • Verhuur woonruimte
  Meer over Huur & verhuur van ruimtes

Neem een abonnement op de juridische diensten van MrLx. Voor slechts € 149,- ex btw per jaar kun je alle documenten en informatie bekijken en gebruiken. Heb je een korte vraag of wil je even iets laten checken? Ook dan ben je bij ons aan het juiste adres!

Sluit direct een abonnement af