Onze algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van MrLx

 1. Algemeen
  1. MrLx is een handelsnaam van BMK Credit Solutions B.V. BMK Credit Solutions B.V. is statutair gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister met nummer 56191669.
  2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door BMK Credit Solutions B.V. handelend onder de naam MrLx (hierna: MrLx) te verrichten juridische werkzaamheden c.q. te leveren juridische diensten en juridische producten in het kader van de tussen MrLx en opdrachtgever gesloten overeenkomst(en)/abonnement(en) c.q. enkele opdracht(en).
  3. Afwijkingen op deze voorwaarden dan wel enige bepaling in de overeenkomst/abonnement zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard door MrLx en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst/abonnement c.q. enkele opdracht.
  4. Afspraken met of toezeggingen van (een medewerker van) MrLx dan wel van derden, die door MrLx zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst/abonnement c.q. enkele opdracht, zijn voor MrLx niet bindend, tenzij deze afspraken of toezeggingen door haar schriftelijk zijn bevestigd door een daartoe binnen MrLx bevoegd persoon.
  5. MrLx is bevoegd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
  6. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe opdrachten vanaf het tijdstip van wijzigen en voor reeds bestaande opdrachten vanaf dertig dagen na schriftelijke bekendmaking aan opdrachtgever van de wijziging.
  7. MrLx zal de wijzigingen schriftelijk aan opdrachtgever kenbaar maken.
  8. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek wordt de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen zulks schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Aanbiedingen en totstandkoming van een overeenkomst c.q. enkele opdracht
  1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  2. Een overeenkomst/abonnement c.q. een enkele opdracht van welke aard dan ook komt slechts tot stand indien en voor zover MrLx een opdracht van opdrachtgever schriftelijk aanvaardt of door MrLx feitelijke uitvoering wordt gegeven aan de opdracht.
  3. Indien opdrachtgever een opdracht verstrekt, is hij daaraan gebonden. Aan kennelijke verschrijvingen in een aanbieding van MrLx kan opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 3. Verplichtingen opdrachtgever
  1. Opdrachtgever zal MrLx alle informatie verstrekken die MrLx naar haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de opdracht, waaronder begrepen maar niet gelimiteerd tot zijn juiste adresgegevens en de gegevens inzake zijn rechtsvorm. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van die informatie.
  2. Opdrachtgever dient eventuele bestanden aan te leveren in het door MrLx gewenste bestandsformaat.
  3. Het gebruik van een abonnement is alleen toegestaan voor abonnees. Het ter beschikking stellen van abonnement gegevens (inloggegevens/juridische documenten/nieuwsberichten) aan en/of gebruik door derden is niet toegestaan. Het gebruik van het abonnement is niet overdraagbaar. Bij niet naleving van deze verplichting behoudt MrLx zich het recht voor om per gedownload document alsnog een bedrag van € 50,= ex btw in rekening te brengen.
 4. Verplichtingen MrLx
  1. MrLx heeft jegens opdrachtgever een inspanningsverplichting. MrLx garandeert in geen geval een te behalen resultaat. Alle werkzaamheden en producten worden door of namens MrLx verstrekt voor rekening en risico van opdrachtgever en zijn te categoriseren in eerstelijns, dan wel tweedelijns juridisch advies/dienstverlening. Eerstelijns juridisch advies houdt in onbeperkt toegang voor opdrachtgever tot het juridisch online platform, alsmede kort (maximaal 15 minuten) telefonisch advies per kwestie. Tweedelijns juridisch advies is advies op maat dat enkel kan worden gegeven indien (de medewerkers van) MrLx zich in de stukken/kwestie verdiepen. Tweedelijns advies wordt enkel verstrekt nadat opdrachtgever MrLx daarvoor expliciet opdracht geeft en tegen een vooraf overeengekomen uurtarief.
  2. De door MrLx opgegeven termijnen terzake uitvoering van opdrachten en/of levering van producten zijn indicatief en zijn niet te kwalificeren als een fatale termijn. Overschrijding van enige termijn geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht een opdracht kosteloos te annuleren dan wel de overeenkomst/abonnement te ontbinden.
 5. Tarieven
  1. De tarieven zijn genoemd in de offerte en/of overeenkomst/abonnement, de geldende tarievenlijsten en/of individuele schriftelijke afspraken.
  2. Alle in de overeenkomst/abonnement c.q. enkele opdracht genoemde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
  3. MrLx heeft te allen tijde het recht de tarieven te wijzigen. De tarieven, betreffende tussen MrLx en opdrachtgever gesloten overeenkomst/abonnement, worden jaarlijks verhoogd conform de door het CBS vastgestelde gemiddelde (jaarlijks) prijsindexcijfer voor Rechtskundige diensten (code 6910A), met een minimum van 2%.
 6. Betaling
  1. Facturen worden door opdrachtgever betaald binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn. Bij gebreke van een dergelijke vermelding zal opdrachtgever de aan hem gefactureerde bedragen binnen 14 dagen na factuurdatum betalen. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening, aftrek of tot opschorting van een betaling.
  2. MrLx is te allen tijde gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met gelden die zij, uit welke hoofde dan ook, voor of namens opdrachtgever in haar bezit heeft.
  3. Bij te late betaling heeft MrLx het recht, indien opdrachtgever met tijdige betaling in gebreke blijft, ondanks aanmaning daartoe, een rente in rekening te brengen gelijk aan 1,5% per (aangevangen) maand vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening.
  4. Indien opdrachtgever ondanks een aanmaning of ingebrekestelling niet betaalt, is hij, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist, alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verschuldigd die MrLx genoodzaakt is te maken. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de openstaande vordering vermeerderd met de rente als bedoeld in het vorige lid, met een minimum van € 50,00 (tenzij enige wettelijke bepaling zich tegen de hoogte verzet).
 7. Aansprakelijkheid en vrijwaring
  1. Indien MrLx door de uitvoering van een opdracht aansprakelijk is voor directe schade, zal die aansprakelijkheid, behoudens in geval van opzet of grove schuld, steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van MrLx wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst/abonnement in het desbetreffende geval voor rekening van MrLx komt.
  2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: (I) De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van onderhavige voorwaarden; (II) De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van MrLx aan de overeenkomst/abonnement te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan MrLx toegerekend kunnen worden; (III) Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in onderhavige voorwaarden.
  3. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in 7.1. bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal € 5.000,-.
  4. Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van een jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van MrLx voor die schade.
  5. MrLx is niet aansprakelijk voor indirecte schade waaronder in ieder geval, doch niet uitsluitend, begrepen: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, teleurgestelde verwachtingen, bedrijfsschade, schade door schending van rechten van derden, verlies van gegevens, milieuschade en (andere) immateriële schade.
  6. Opdrachtgever vrijwaart MrLx en haar derden tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door MrLx ten behoeve van opdrachtgever verrichte werkzaamheden alsmede tegen de kosten van MrLx in verband met het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen.
 8. Overmacht
  1. Onverminderd haar overige rechten, heeft MrLx in geval van overmacht het recht om naar eigen keuze, de uitvoering van een overeenkomst/abonnement en/of separate opdracht op te schorten, dan wel de overeenkomst/abonnement en/of separate opdracht zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks door opdrachtgever dit schriftelijk mede te delen en zonder dat MrLx gehouden is tot enige schadevergoeding.
  2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van MrLx onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van MrLx kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst/abonnement c.q. het verstrekken van een separate opdracht te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: software storingen, stakingen en uitsluitingen, blokkade, oproer, stagnatie of andere problemen bij de dienstverlening door MrLx of door haar ingeschakelde derden partijen, het anders dan door toedoen van MrLx benodigde niet te verkrijgen vergunning en ziekte van medewerkers.
  3. Indien door overmacht de verdere uitvoering van enige overeenkomst/abonnement c.q. opdracht anderszins feitelijk definitief onmogelijk zal blijken te zijn, is MrLx gerechtigd een eindafrekening te maken voor de reeds tot op dat moment door haar uitgevoerde werkzaamheden respectievelijk gedane leveringen en deze bij opdrachtgever in rekening te brengen.
 9. Uitvoering opdracht door MrLx
  1. Indien opdrachtgever MrLx een opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden, machtigt opdrachtgever MrLx om in naam van opdrachtgever alle benodigde handelingen te verrichten die naar het inzicht van MrLx noodzakelijk zijn.
 10. Einde opdracht
  1. De overeenkomst/abonnement zal na het verstrijken van de looptijd automatisch met dezelfde looptijd worden verlengd. Opzegging dient te geschieden middels aangetekend schrijven met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden voor de vervaldatum. De overeenkomst/abonnement is niet tussentijds opzegbaar.
  2. Ingeval van een opzegging worden de op dat moment bij MrLx in behandeling zijnde dossiers van opdrachtgever onder de vigeur van de overeenkomst/abonnement voorgezet, behoudens indien er sprake is van een situatie dat van MrLx redelijkerwijs niet verwacht kan worden dat zij na deze opzegging van de overeenkomst/abonnement nog werkzaamheden voor opdrachtgever verricht.
 11. Verzuim en ontbinding
  1. Indien opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige met MrLx gesloten overeenkomst/abonnement, separate opdracht en/of deze voorwaarden mocht voortvloeien, is opdrachtgever in verzuim en is MrLx zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst gerechtigd: (I) de uitvoering van de overeenkomst/abonnement en/of separate opdracht op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; of (II) de overeenkomst/abonnement en/of separate opdracht geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, zulks zonder dat MrLx tot enige schadevergoeding is gehouden.
  2. In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van (het bedrijf van) opdrachtgever, zullen alle overeenkomst/abonnementen en/of separate opdrachten met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk van rechtswege zijn ontbonden en de daarmede samenhangende werkzaamheden worden beëindigd, tenzij opdrachtgever, diens curator of bewindvoerder zich tegenover MrLx op haar schriftelijk verzoek binnen een redelijke termijn zich bereid verklaart de overeenkomst/abonnement(en) en/of de financiële verplichtingen voortvloeiende uit een separate opdracht gestand te doen. In dat laatste geval is MrLx gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst/abonnement(en) en/of de separate opdracht op te schorten totdat nakoming van de overeenkomst/abonnement c.q. de financiële verplichting voortvloeiende uit de separate opdracht voldoende zeker is gesteld, dit met name ter zake de voldoening van reeds ontstane, doch nog niet opeisbare vorderingen van MrLx.
  3. Het bepaalde in de voorgaande twee leden doet niet af aan de overige rechten van MrLx op grond van de wet en de met opdrachtgever gesloten overeenkomst/abonnement.
  4. In geval zich een gebeurtenis als bedoeld in lid 1 of lid 2 voordoet, zijn alle vorderingen van MrLx uit hoofde van de betreffende overeenkomst/abonnement(en) c.q. separate opdracht op opdrachtgever onmiddellijk en geheel opeisbaar. MrLx zal in dat geval niet verplicht zijn de van opdrachtgever uit hoofde van de betreffende overeenkomst/abonnement(en) en/of separate opdracht(en) ontvangen betalingen geheel of gedeeltelijk te restitueren.
 12. Privacy
  1. MrLx legt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens van Opdrachtgever vast. MrLx heeft passende maatregelen getroffen ter zake de bescherming van de verstrekte persoonsgegevens. Over het hoe en waarom verwijst MrLx naar haar Privacy Statement, te raadplegen via de website https://www.mrlx.nl/privacy-statement.
 13. Diversen
  1. Indien een bepaling in deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd mocht zijn of komen met een bepaling van dwingend recht, zal deze bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door MrLx vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
  2. MrLx is bevoegd om bij uitvoering van een overeenkomst/abonnement c.q. enige separate opdracht gebruik te maken van derden. MrLx is niet aansprakelijk voor de door haar ingeschakelde derden, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.
  3. MrLx is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit een overeenkomst/abonnement aan een derde over te dragen. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit een overeenkomst/abonnement aan een derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van MrLx.
  4. Kosten die voortvloeien uit het inschakelen van derden (externe advocaat, deurwaarder, informatiebureau, gemeentelijke administratie, adviseurs anderszins etc.) blijven te allen tijde voor rekening en risico van opdrachtgever.
 14. Bevoegde rechter en toepasselijk recht
  1. De Rechtbank te ‘s-Hertogenbosch is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft MrLx het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
  2. Ten aanzien van deze overeenkomst/abonnement en ten aanzien van de overeenkomst/abonnementen welke daarvan het uitvloeisel zijn, onderwerpen partijen zich aan het Nederlands recht.
 15. Conversie
  1. Indien enig beding uit deze algemene voorwaarden nietig blijkt of in rechte vernietigd wordt, laat dit de werking van de overige bedingen onverlet. In dat geval is MrLx gerechtigd het betreffende beding te vervangen door een beding dat de strekking hiervan zo veel mogelijk benadert zonder nietig te zijn of vernietigd te kunnen worden.