Bedrijfsrecherche

Wederzijds vertrouwen is het uitgangspunt van de relatie tussen een ondernemer en zijn werknemer. Soms doen zich echter onverhoopt situaties voor waardoor het vertrouwen verdwijnt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het vermoeden van fraude, diefstal of onterecht ziekteverzuim. Als ondernemer wil je dan graag weten of het vermoeden terecht is. MrLx biedt de middelen om in zulke gevallen een onderzoek in te laten stellen dat volledig conform de wet wordt uitgevoerd. Los van de situatie waarbij het vertrouwen tussen een ondernemer en zijn werknemer om welke reden dan ook is geschaad, biedt MrLx ook de middelen om een onderzoek te laten uitvoeren naar de verhaalbaarheid van bijvoorbeeld een niet-betalende debiteur of de betrouwbaarheid van een bepaalde partij, zoals een toekomstige werknemer of een partij die schade stelt te hebben geleden.

Via Mrlx kun je een objectief onderzoek laten uitvoeren naar mogelijke fraude, diefstal of verduistering. Het doel van het onderzoek is altijd waarheidsvinding. Vooraf wordt alle beschikbare informatie op een rij gezet en wordt bekeken wat gegeven de situatie de beste onderzoeksmiddelen zijn. Deze middelen bestaan uit onder andere het interviewen van relevante partijen, internetonderzoek, technisch onderzoek op locatie en observatie.

 

Mocht de conclusie van het onderzoek zijn dat er inderdaad sprake is van bijvoorbeeld fraude, dan kan MrLx er vervolgens voor zorgen dat er aangifte wordt gedaan en dat de contacten met de politie worden onderhouden.

 

Heb je het vermoeden dat een werknemer een deel van zijn werktijd aan privé-activiteiten besteedt, dat een werknemer zich onterecht ziek heeft gemeld of dat hij bepaalde bedrijfsmiddelen onterecht voor eigen activiteiten gebruikt? Ook dan wil je weten of het vermoeden terecht is. Dat geldt eveneens voor mogelijke discriminatie of ongewenste intimiteiten op de werkvloer. Ook in die situaties kan MrLx een onderzoek laten uitvoeren.

 

MrLx biedt verder de mogelijkheid om sollicitanten te laten screenen middels een pre-employment-screening (PES). Aan de hand van bestaande data, open bronnen, de door de kandidaat beschikbaar gestelde informatie en een persoonlijk interview met een betrokkene, kan een goede beoordeling worden gemaakt ten aanzien van onder andere de integriteit en/of moraliteit van deze sollicitant.

 

Nogmaals, alle onderzoeken worden conform de wet uitgevoerd!

 

Onderwerpen binnen het Bedrijfsrecherche

 • Diefstal tijd

  Een adequaat middel bij diefstal van tijd kan zijn het vastleggen en monitoren van bijvoorbeeld inloggegevens of tijdregistraties. Afhankelijk van de omvang en impact kan fysieke controle plaatsvinden door middel van observatie en/of het plaatsen van heimelijke camera’s of andere technische hulpmiddelen. Er zal altijd rekening worden gehouden met de proportionaliteit. Een confronterend gesprek met betrokkene, aan de hand van de bevindingen, maakt in de regel deel uit van het onderzoek.

 • Misbruik bedrijfsmiddelen

  Als het probleem na de intake duidelijk is, kan worden gekozen voor een ’0’-meting ten aanzien van bijvoorbeeld de voorraad, (kas)geld of kilometerstanden. Vervolgens worden deze gemonitord. Afhankelijk van de omvang en impact kan fysieke controle plaatsvinden door middel van observatie en/of het plaatsen van heimelijke camera’s of andere technische hulpmiddelen. Er zal altijd rekening worden gehouden met de proportionaliteit. Een confronterend gesprek met betrokkene, aan de hand van de bevindingen, maakt in de regel deel uit van het onderzoek.

 • Onderzoek naar bedrijfsfraude, diefstal en verduistering

  Na de standaard intake wordt aan de hand van de (bedrijfsprocessen) bekeken wat de mogelijkheden zijn om het incident in kaart te brengen en te stoppen. Dat kan door fysieke controles. In de meeste gevallen resulteert een dergelijk onderzoek echter in het plaatsen van camera’s. Het vergt deskundigheid om de vergaarde beelden op een juiste wijze te interpreteren en om ook ‘uit te spelen’. Een confronterend gesprek met de betrokkene, aan de hand van de bevindingen, maakt in de regel deel uit van het onderzoek.

 • Ongewenste intimiteiten en discriminatie

  Discriminatie en pesten hoeven niet te worden uitgelegd. De indicatoren kunnen heel minimaal en fnuikend zijn. De impact mag niet worden onderschat, het kan een signaal zijn dat er iets goed mis is. Accepteer niet dat het de bedrijfscultuur gaat bepalen!

  Dit soort onderzoeken vergt, meer nog dan in het algemeen, een ‘voorzichtige aanpak’ in verband met de mogelijke kwetsbaarheid en een hoog afbreukrisico. Dossieronderzoek, vooronderzoek en een aansluitend persoonlijke interviews zijn hierin bepalend.

 • Onterecht ziekteverzuim

  Bij het vermoeden van onterecht ziekteverzuim kan het adequaat zijn om inloggegevens en tijdsregistratie vast te leggen en te monitoren. Afhankelijk van de omvang en impact kan fysieke controle plaatsvinden door middel van observatie en/of het plaatsen van heimelijke camera’s of andere technische hulpmiddelen. Hierbij wordt rekening gehouden met de privacy van betrokkene. Een confronterend gesprek met betrokkene, aan de hand van de bevindingen, maakt in de regel deel uit van het onderzoek.

 • Screening en antecedentenonderzoek

  Aan de hand van bestaande data, open bronnen, de door de kandidaat beschikbaar gestelde informatie en een persoonlijk interview met een betrokkene dat in de regel deel uitmaakt van deze PES, kan een goede beoordeling worden gemaakt ten aanzien van onder andere de integriteit/moraliteit van deze betrokkene.

 • Toedracht-, feiten- en fraudeonderzoek

  De reeds beschikbare informatie wordt, mede aan de hand van een intakegesprek, op een rij gezet en er wordt bekeken wat de beste aanvullende onderzoeksmiddelen zijn in de gegeven situatie. Ontbreekt er informatie, dan wordt gezocht naar informatie zodat de beschikbare gegevens kunnen worden verrijkt. Dat kan onder andere door middel van het interviewen van relevante partijen, internetonderzoek, (aanvullend) technisch onderzoek op locatie en observatie. Er wordt rekening gehouden met de redelijkheid, billijkheid en proportionaliteit; niet meer doen dan mag en wat in de gegeven situatie redelijk is.

  Als er sprake is van fraude wordt, indien gewenst, ook het traject van aangifte doen, het onderhouden van de contacten met de politie en/of het zoeken naar verhaalsmogelijkheden verzorgd.

   

 • Verzekeringsfraude

  Denk hierbij aan aanvullend toedracht-/aansprakelijkheidsonderzoek; contra-onderzoek. Gedegen aanvullend dossieronderzoek, interviewen van betrokkenen en het bezoeken/in beeld brengen van locaties die een ‘rol spelen’ behoren tot de mogelijkheden. Er wordt een beroep gedaan op een netwerk van onderzoekers/partijen met eventueel aanvullende specialismen.

Meest gezocht binnen Bedrijfsrecherche

Heb je meer hulp nodig?

Jorg van Stiphout
Jurist
Loes Wijnen
Jurist
Rosemarie Rooijmans
Jurist
Lisa Verbeek
Juridisch Assistent
Pauline Boone
Jurist

Neem een abonnement op de service van MrLx. Voor slechts € 149,- ex btw per jaar kunt u alle documenten en informatie over de bedrijfsrecherche bekijken en gebruiken.

Neem een abonnement op MrLx